UEAA.info

Bulgaria – Bulgarian Academy of Sciences (NCAS)

2.11. 2016

Селскостопанската академия е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост. Осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Има за цел земеделската наука да се превърне в мощен фактор за модернизация на производството в условията на глобалната икономическа и финансова криза.

bulgaria